تاییدیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در جهت استفاده از کیت وایرال‌ محصول‌ سیناکلون