معارفه جناب آقای دکتر فاضل به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سیناکلون