حضور سیناکلون در اولین نمایشگاه بین المللی ایران بایو