حضور پر رنگ شرکت سیناکلون در ششمین نمایشگاه ایران فارما