ششمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

شرکت سیناکلون شما را به بازدید از غرفه خود در ششمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها دعوت مینماید . تهران ، مرکز همایش های بین المللی رازی . تاریخ 10 و 11 آبان 1396. روبروی درب شماره 3 غرفه شماره 7.