• از تا

مارکرهای DNAو پروتئین

مارکرهای DNA به عنوان یکی از ابزارهای بسیار ضروری در ازمایشگاه های بیولوژی مولکولی مطرح میباشند. از ان ها برای تخمین اندازه قطعات DNA مورد ازمایش. به واسطه مقایسه میزان حرکت الکتروفورتیک قطعه مجهول و مارکرپس از انجام الکتروفورز استفاده میگردد.


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.